Kamuoyu Nedir?

Çocukların veya gençlerin hep duyduğu büyüklerin bildiği ama çocuk ve gençlerin anlamadığı bir şeyi anlatalım derken kamuoyu geldi aklımıza, kamuoyu nedir sorusu hepimizin aklından o konudan bahsedilirken geçmiştir elbette.

Kısacası kamuoyu, kamu çıkarlarını kapsayan bir konu ile ilgili halkın düşünceleri ve o konu hakkında ki kararlarıdır. Bir başka ifa­deyle, toplum hayatmın çeşitli güçlük ve problemleri karşısında belirli bir zamanda, belirli bir insan grubu arasında yaygın düşünce ve bakış açılarını anlatan bir kav­ramdır. Daha dar ve sosyolojik anlamda terim, kamuyu ilgilendiren bir konuda halkın kanaatlerinin toplanması ve bunla­rın örnekleme tekniğiyle istatistiklerinin yapılmasına işaret eder. Kamu oyu araş­tırma teknikler Batıda (yakınlarda da bizde) yaygın biçimde kullanılmaktadır. (Ör­neğin, piyasa araştırmaları, seçim tahmin­leri gibi).

Kamu oyu terimi zaman zaman bir ta­kım siyasal topluluklara ve dünya ülkeleri­ne izafe edilir. Bütün dünyayı ilgilendiren bir mesele hakkında dünya kamu oyu, dünya devletleri kamu oyu, islâm ülkeleri kamu oyu gibi ifadeler kullanılmaktadır. “Nükleer füzelerde indirim yapılması ko­nusunda SSCB dünya kamu oyunda olum­lu bir izlenim bıraktı” cümlesindeki gibi. Kamu oyu, biçimini içinde geliştiği top­lumdan alır ve toplumdaki etkileşimler so­nucu şekillenir. Bu itibarla bazan sabit, çoğu defa da değişken olur. Toplumun âdet ve geleneklerinden kaynaklanıyorsa, sabit; tercihlere dayanırsa, -ki çoğu defa böyledir değişkendir.

Halkın bir konu hakkındaki düşüncesi, o ülkede herkese her konuda fikir ve dü­şüncesini açıkça ve rahatça söyleme öz­gürlüğünün tanınıp tanınmamasına göre, açık ya da gizli kamu oyu diye ikiye ayrı­lır. insanların fikirlerini açıkça söylemek­ten korkmadıkları, rahatça açıklayabildik­leri halde beliren düşüncelere “açık kamu oyu”, düşünceler kanuna ve sosyal değer­lere aykırı düştüğünde açıklamaktan korkuluyorsa, belirli konular hakkındaki ka­naatleri ifade için de gizli kamu oyu’ndan bahsedilir. Genel bir değerlendirmeyle hür dünya ülkelerindeki kamu oyu birinci­sinin, totaliter veya militarist, yahut devrimci ülkelerin kamu oyları da ikincinin örneğidir.

Modern toplumlar, halkın tercih ve eği­limlerine uygun çeşitli kanun ve yönetme­likler ortaya koyabilmek için kamu oyu tercihlerim bilmek isterler. Demokrasi ile yönetilen, düşünce hürriyetinin her­hangi bir sınırlamaya tabi tutulmadığı ül­kelerde kamu oyu tesbiti amacıyla bağım­sız kurumlar oluşturulmuştur. ABD’deki Gallup Enstitüsü bunlardan biridir. Tota­liter veya militarist yahut diğer benzer ül­keler, kamu oyuna fazla kulak vermeseler bile, onu tatmin ve sosyal tansiyonu düşür­mek için bazı tavizler verebilmektedir (Örneğin Sovyetlerin, bir kısım Kırım göç­menlerinin belirli bir süre sonra ülkeleri­ne dönmelerine izin vermeleri gibi.)

“Kamuoyu Nedir?” üzerine 3 yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir